27-11-2019 - Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’
Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland’

30-10-2021 - ledegearkomste oangeande de Gemeenteriedsferkiezings
Sneontemoarn 30 oktober, 9:45 oere, Kafee 'De Herberch fan Nijlân' Ingenawei 1, Nijlân

09-11-2021 - ledegearkomste oangeande de Gemeenteriedsferkiezings yn maart 2022
Tiisdeitejûn 9 novimber, 20:00 oere, Kafee Bergsma, Easterein
Sibadawei 2, Easterein

2023 FNP Fryslân - Disclaimer