13-04-2023 - ôfskied Sicco Rypma as riedslid swf
De riedsgearkomste fan tondersdei 13 April wie in bysûndere jûn foar de fraksje.

03-12-2022 - utnûging Treinreis 10 desimber 2022.
Hjirby nûgje wy jo út foar in bysûndere treinreis - Drylts Starum Warkum Drylts

10-03-2022 - FNP wol pont tusken Hommerts en Langwar
As it oan de FNP yn Súdwest-Fryslân leit, komt der in fytspont tusken De Hommerts en Langwar.

25-01-2022 - Op de kandidatenlist fan FNP Súdwest-Fryslân.
Jo kinne kieze út mei mar leafst it maksimum fan 50 kandidaten, rûnom út de gemeente.

04-01-2022 - Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân
Ferniel it Fryskê lânskip net en jou doarpen de romte om op lytse skaal út te wreidzjen. Dat seit de ferneamde arsjitekt Sjoerd Soeters fan Amsterdam yn in podcast fan FNP Súdwest-Fryslân.

12-10-2021 - ledegearkomsten oangeande de Gemeenteriedsferkiezings yn maart 2022
Sneontemoarn 30 oktober, 9:45 oere, Kafee 'De Herberch fan Nijlân'
Ingenawei 1, Nijlân
Fêststellen ferkiezingsprogram


Tiisdeitejûn 9 novimber, 20:00 oere, Kafee Bergsma, Easterein
Sibadawei 2, Easterein
Fêststellen kandidatelist

24-12-2020 - Noflike Kryst en in lokkich en sûn nijjier.

06-05-2020 - Flinke vertraging voor Hemmen III
Gemeente legt geld toe op de grond om bedrijven naar Súdwest te lokken
SNEEK De uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen in Sneek, de Hemmen III, is flink vertraagd. Eerst gooide de stikstofcrisis roet in het eten, nu komt de coronacrisis om de hoek kijken.

27-11-2019 - oer in ‘new deal’ tusken Boer en Mienskip
Woansdei 27 novimber sil Rijksbouwmeester Floris van Alkemade syn bepleitte ‘New Deal’ tusken Boeren en Mienskip taljochtsje.

28-12-2018 - Is de polityk wol skerp genôch?
Is de polityk wol skerp genôch op wat se foar boargers betekenje kinne?

Op tiisdei 18 desimber 2018 organisearret FNP Súdwest-Fryslân yn gearwurking mei FNP De Fryske Marren en Hearrefean in temajûn oer de rol fan de oerheid.
20.00 oere MFS De Utherne, Dassenboarch 25, 8651 CB Drylts (by de mole).

Sprekkers
Atze Jan de Vries, redakteur polityk en bestjoer Leeuwarder Courant. “Gemeentelike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de resultaten en ferwachtigen.”
Peter Bootsma, foarsitter Noorden Duurzaam. “Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Programma
19:45 oere Seal iepen
20:00 oere Wolkom
20.10 oere Sprekkers
20.50 oere Fragen en diskusje
21.30 oere Neisit

Eltsenien is fan herte wolkom!

11-12-2018 - De bêste ferkiezingsposter

27-11-2017 - Tank allegear foar jimme stipe en stim!
Woansdei 22 novimber hat de kiezer wer sprutsen.
De FNP is en bliuwt in stabile partij mei 5 sitten yn de gemeenteried fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

09-11-2017 - nei oanlieding fan de Temajûn oer de lânbou

23-10-2017 - Stim 22 novimber FNP

27-08-2017 - Utnûging Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân
Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet
Tiisdei 26 septimber 2017

Argyf
2023 FNP Fryslân - Disclaimer