NIJS   02-03-2016


Rom 270 belangstellenden by FNP temajûn oer de takomst fan de soarch

Moandei 29 febrewaris siet de grutte seal fan De Groene Weide ôfladen fol mei belangstellenden foar it tema ‘De takomst fan de Soarch' mei as sprekker Buurtzorg oprjochter Jos de Blok.

 

FNP riedslid Douwe Blom fersoarge de ôftraap: "De fraach is no hoe geane we tûker mei it jild om en hoe tille we de soarch nei in heger peil. Dit is ambiteus en onmooglik as je gjin rjochting hawwe. Derom jouwe wy as FNP graach mei dizze jûn en jo ynbring yn de diskusje de oanset ta in fizy op de Takomst fan de Soarch yn SWF".

(folsleine tekst sjoch ûndersteande Link

 

FNP Súdwest-Fryslân organisearret tradisjoneel alle jierren in temajûn. We kieze dan earst in aktueel ûnderwerp en sykje dêr in sprekker mei in útsprutsen,  innovative opiny by. Sa ûnstiet der altyd in sûne ynter-aksje en diskje mei de gasten. Dat is ek ditkear slagge. De FNP hie Jos de Blok al yn oktober 2015 ree fûn om te sprekken. Syn fyzje ‘menselijkheid boven bureaucratie' sprekt in protte minsken oan.


Nei de ynlieding fan Jos de Blok krigen álle oanwêzigen de gelegenheid om te reagearren en fragen te stellen. Dêr is goed gebrûk fan makke. 

 

Der is fuort en daliks nei de ynspirearjende jûn in ferfolchôfspraak mei Jos de Blok makke om mei ferantwurdliken út de soarch en de oerheid fierder te praten oer de takomst fan de soarch yn Súdwest-Fryslân.

 

It antwurd op de skriftlik stelde fragen folget.

 

Ynformaasje

 

 • Tekst ynlieding Douwe Blom ( sjoch ûndersteande download)
 • Power Point presintaasje Jos de Blok (sjoch ûndersteande download)
 • Cartoons Gerco van Beek (sjoch ûndersteande download)
 • Foto ympressie (sjoch ûndersteande download)
 • Artikel Ljouwerter Krante (sjoch ûndersteande download)
 • Column fan Wim Beekman (sjoch ûndersteande download)
 • Omrop Fryslân Radio (blokje 0700-0800 oere nei 39.40 minuten) Ynterview link
 • Omrop Fryslân ympressie en foto Ympressie link
 • Jos de Blok ynterview yn Trouw  ynterview link
 • FNP ferslach:Temajûn oer de Soarch, mei Jos de Blok (sjoch ûndersteande download)
 • Antwurden op Sammele fragen ( sjoch ûndersteande download)
 • OSF Locomotie Ynterview Douwe Blom ( sjoch ûndersteande download)

 

 

osf logo 250Dizze temajûn is mei-mooglik makke troch stipe fan de OSF

 

 

 

FNP Súdwest-Fryslân

sudwestfnp.frl

T 0515 579476

 

 Downloads:
Ynlieding
Power point presintaasje jos de blok
Cartoons gerco van beek
Foto ympressie
Wim beekman
Lc
FNP ferslach temajûn
Antwurden op sammele fragen.pdf
OSF locomotie ynterview douwe blom1.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer