27-11-2019 - Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’.
Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland'

23-11-2019 - skôging programbegruttting 2020 en mearjierrenrûzing 2021-2023

20-11-2019 - Herskikking middels Untwikkelaginda
De FNP fynt dat it kolleezje fan Súdwest-Fryslân te maklik skowt mei jild yn de Untwikkelaginda. De ambysjes foar it tema Ut de mienskip wurde net wier makke. En noch foar dat der serieus wurk fan makke is krijt it jild in oare bestimming. Yn de ried hat de FNP in amendemint ynbrocht om foar te kommen dat it jild net langer beskikber is foar Ut de mienskip.

21-10-2019 - Utnûging
Wat giet goed en wat kin better yn Súdwest-Fryslân

29-09-2019 - Fragen FNP oer ferpaupere pân It Noard 55 yn Warkum
Warkum is ien fan de 11 stêden fan Fryslân. Warkum hat it moaiste plein fan Fryslân en is ryk oan moaie gevels. It Noard en it Súd binne oanwiist as beskerme stedsgesicht. Binnen dat beskerme stedsgesicht wurde de gevels goed ûnderhâlden, útsein it pân Noard 55 Warkum. Sûnt begjin 2000 ferpaupert it hyltyd mear. De ynwenners fan Warkum steure har deroan en freegje har ôf werom der neat bard.

06-04-2019 - Ynbring FNP by Riedsfergadering SWF tongersdei 4 april 2019
Dit riedsstik moat sawol foar de ûndernimmer as omwenjenden dúdlikens opleverje foar de takomst.
Hoe kin de ûndernimmer fierder en hoe krije de omwenjenden wer rêst.

23-02-2019 - Wurkbesite Warkumerwaard en Frysk Museumdoarp
Fannemoarn hat de FNPswf mei minsken fan de Agraryske Natuerferieniging De Sudwestkust...

22-02-2019 - Tiisdei 5 maart yn de Wijnberg fan Boalsert: ‘Komt der in Akwadukt by Boalsert’

16-01-2019 - Fragen oer it belied rûnom de houtkachel
As je net witte dat je oerlêst besoargje, kin je der ek gjin rekken mei hâlde. FNP Súdwest-Fryslân wol witte hoe ús gemeente omgiet mei houtkachels.

19-09-2017 - Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân
Op tiisdei 12 septimber stimden de leden fan de partij yn Nijlân manmachtich yn mei it program.

26-07-2017 - Harinxmalân II wurdt gasleas
In ferslach op de webside fan it Sneeker Nieuwsblad
fan de moasje, ynbrocht troch Jelle Gerbrandy,
yn de Rie fan 20 july.

20-07-2017 - Wenfisy Súdwest-Fryslân
Tongersdei, 20 july stie de Wenfisy op e wurklist fan de Ried yn Súdwest-Fryslân.
Deselde deis in stik fan Jelle Gerbrandy yn Te Gast yn de
Ljouwerter krante.

28-06-2017 - ûntwikkelaginda 2017-2021
Nei jierren, wêre yn de gemeente Súdwest-Fryslân flink besunige wurde moast, brekt der in perioade oan dat it húshâldpotsje wer wat better fuld is.

02-03-2017 - Bydrage FNP oangeande bestimmingsplan bûtengebiet Súdwest-Fryslân
Understeande tekst hat riedslid Jelle Gerbrandy fan de FNP-SWF útsprutsen tidens de riedsfergadering fan 2 maart 2017. De oankundige moasje is unanym troch de rie oannaam.

12-02-2017 - Parseberjocht
FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum

Argyf
2020 FNP Fryslân - Disclaimer