23-07-2022 - Fraksje nijs
De gemeenteriedsferkiezing fan woansdei 16 maart hat de FNP gjin wynaaien lein.

15-04-2022 - Henk de Boer kandidaat-wethâlder FNP Súdwest-Fryslân

22-02-2022 - Dit binne ús 50 kandidaten foar de gemeenteriedsferkiezings 2022.

11-02-2022 - Persbericht
FNP wol it opladen fan E-auto’s makliker meitsje

20-01-2022 - FNP Ferkiezingsprogram 2022-2026

26-10-2021 - FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke'
De FNP fraksje yn Súdwest-Fryslân ropt kollega partijen op om mei-inoar in ‘ Húsfêstingsferoardering' fêst te stellen.

29-05-2021 - Natuer ynklusive pachtkontrakten
inisjatyf fan de FNP

02-05-2021 - update oer Patyna Keukens.
FNP is kritysk oer sluten lokale Patyna Keukens.

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Oankeap wenningen Hylpen

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Ferkearsfeiligens Himerterleane Burchwerd – Wytmarsum

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Eveneminten

21-02-2021 - Fragen
oer it sluten Mienskiplike Romte Nij Claerbergen Koudum

21-02-2021 - FNP fragen
FNP fragen oer it sluten fan keukens yn Patyna lokaasjes

27-11-2019 - Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’.
Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland'

23-11-2019 - skôging programbegruttting 2020 en mearjierrenrûzing 2021-2023

Argyf
2023 FNP Fryslân - Disclaimer