Bauke Faber
foto 

Wenplak:Snits

 

E-Post: bauke_faber@hotmail.com

 

Tillefoan: 0515 421081

 

skaadfraksjelid

BOARGER EN MIENSKIPLiskje Flapper
liskje

Wenplak:Burchwert

 

E-Post:liskjeflapper@hetnet.nl

 

Tillefoan:0515-575167

 

skaadfraksjelid Boarger 

en MienskipJoep Bergsma
 Joep

Wenplak:Makkum

 

E-Post: joepbergsma@hotmail.com

 

Tillefoan: 0515-232064

 

skaadfraksjelid

DOARP, STED EN OMKRITENHenk Breimer
01

Wenplak: Warns

 

E-Post: hbreimer@cs.com

 

Tillefoan: 0514 681428

 

skaadfraksjelid

BESTJOER EN FINANSJESJan Koster
FNP Jan Koster klein

Wenplak: Himmelum

 

E-Post: jan.koster@fnp.frl

 

Tillefoan: 0514 - 58 19 69

 

skaadfraksjelid

 BESTJOER EN FINANSJES2019 FNP Fryslân - Disclaimer